Terms and Conditions
เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

บริษัท เทรชเชอร์อินโนเวชั่น จำกัด (“บริษัท”)
ผู้ให้บริการผู้ช่วย 3 รูปแบบ ผ่านการใช้งานบน BeHELP Application (“แอปพลิเคชัน”) โดยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้อยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ การที่ท่านทำการซื้อสินค้าบริการหรือทำธุรกรรมจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ของบริษัทให้ถือว่าท่านได้ยอมผูกพันและตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน รวมไปถึงข้อตกลงที่อาจแก้ไขใหม่ในอนาคต ท่านสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ทันที

หลักการและข้อตกลงทั่วไป

ถ้อยคำที่ระบุภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้
“บริษัท” “ของเรา” และ “เรา” หมายความถึง แบรนด์ BeHELP
“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าบริการ ไม่ว่ามีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
“สินค้า” หมายความถึง สินค้าใดๆ หรือ สินค้าทั้งหมด หรือบริการอื่นๆ ที่จำหน่ายทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.behelpthailand.com และ Application BeHELP
“ราคาสินค้า” หมายถึง ราคาของสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หรือราคาสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นการลดราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
“ส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดจากราคาสินค้า หรือจากรายการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท
“คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท กับ ลูกค้า

เงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ ระหว่างบริษัทกับท่าน ผู้ใช้บริการเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน
ซึ่งให้ถือเป็นลูกค้าของบริษัท เงื่อนไขและข้อตกลงการซื้อขาย ให้เป็นไปตามตามข้อตกลงฉบับนี้ กรณีเกิดความขัดแย้งหรือแตกต่างใดๆอันเกิดจากการซื้อขายสินค้า และ/หรือ ผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ บริษัทจะถือเอาข้อตกลงนี้เป็นสำคัญ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ
บนเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน โดยมิต้องแจ้งท่านให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ เป็นเพียงการแสดง
ข้อมูลต่างๆของสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ มิให้ถือเป็นคำเสนอขายสินค้าของบริษัทแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การที่ท่านส่งคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์-แอปพลิเคชันมายังบริษัทให้ถือว่าท่านได้ทำรายการสั่งซื้อสินค้าที่ท่านได้เลือกตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มายังบริษัท ซึ่งทางบริษัทจะต้องพิจารณาและตรวจสอบสินค้าและความพร้อมส่งสินค้าก่อนยืนยันตอบรับสั่งซื้อสินค้าของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ
บนเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การสร้างรายการคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ของท่านย่อมถือเป็นการกระทำของท่านที่ ผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวและให้ถือเป็นการดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ
ท่านจะต้องเก็บรักษา “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ของท่านให้เป็นความลับ กรณีที่ท่านจำชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านไม่ได้
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหรือเสียหายอย่างใดๆอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงกรณีที่ผู้อื่นนำชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน หากท่านทราบสาเหตุดังกล่าว ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเพื่อกระทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หรือทำการยุติรายการคำสั่งซื้อหรือรายการธุรกรรมนั้นๆ
กรณีเกิดเหตุดังกล่าว กรุณาติดต่อ อีเมล : [email protected]
เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์-แอปพลิเคชันนี้ บริษัทถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ ไม่ว่าท่านจะได้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์-แอปพลิเคชันก่อนหรือไม่ก็ตาม กรณีที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือชื่อบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลจากสาเหตุดังกล่าว
กรณีที่ท่านทราบว่ามีผู้อื่นนำชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านไปใช้ โดยท่านมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่ออนุญาตให้ทางบริษัทดำเนินการช่วยเหลือตามสถานการณ์

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลตลอดจนเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รูปภาพ เสียง ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ รูปแบบของเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน
ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า และบทความอื่นใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน รวมถึงช่องการขายอื่นๆ และเครื่องหมายทางการค้า ที่ถือครองโดยบริษัท เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรือที่อาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทางบริษัทใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ของราชอาณาจักรไทย
บริษัทมีอำนาจควบคุมมิให้เกิดการทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ ในข้อมูลเนื้อหาดังกล่าว หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือเป็นการกระทำอันละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามขั้นตอน ภายใต้กฏหมายของราชอาณาจักรไทย

ค่าบริการ-ราคาและรายละเอียดของสินค้า-บริการ

บริษัทจะพิจารณาและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดของสินค้าที่แสดงใน
เว็บไซต์-แอปพลิเคชัน มีความถูกต้อง ชัดเจน และอย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาหรือค่าบริการ
และรายละเอียดอื่นใดของสินค้า-บริการ ดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ซึ่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกปรับปรุงและแสดงผลด้วยข้อมูลล่าสุดในช่องทางการขายปัจจุบันของบริษัททั้งหมด (เว็บไซต์-แอปพลิเคชัน)
ซึ่งรวมถึงกรณีการตั้งราคาสินค้า-บริการชนิดเดียวกันแต่อาจแตกต่างกันที่ช่องทางขาย
นอกจากนั้นราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์-แอปพลิเคชันของบริษัท จะมีผลสมบูรณ์สำหรับการจัดส่งสินค้าหรือการให้บริการภายในประเทศไทยเท่านั้น ท่านยอมรับและยินยอมว่า การเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านพบว่ารายละเอียดสินค้า-บริการ ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่บริษัทกำหนด ท่านสามารถแจ้งข้อมูลด้วยช่องทางอีเมลของบริษัทเพื่อดำเนินการขอรับบริการหลังการขายและ/หรือขอรับเงินคืน หรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับ-คืนสินค้าของบริษัท
ท่านตกลงและทราบดีว่า รูปภาพและข้อมูลของสินค้า-บริการทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์-แอปพลิเคชัน เป็นการจัดแสดงไว้ตามเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับบริการนั้นๆ และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้า-บริการ เท่านั้น ดังนั้นขนาด สี รูปแบบหน้างาน และผู้ช่วยที่ทำงาน ของสินค้า-บริการ ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรูปภาพและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน ราคาสินค้า-บริการในแต่ละช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นในส่วนงานการตลาดและโปรโมชั่นในส่วนงานส่งเสริมการขายของทางบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อรายการคำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว และให้หมายรวมไปถึงรายการคำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันและมีการจัดส่งสินค้า-บริการให้ท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว

การเตรียมสินค้า-บริการในการจัดส่

บริษัทจะเตรียมและแสดงความพร้อมในการจัดส่งสินค้าแต่ละชนิดบนเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน เพื่อให้ท่านได้พิจารณาประกอบการสร้างรายการคำสั่งซื้อ โดยบริษัทจะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากกรณีเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลความพร้อมในการมีอยู่ของสินค้า-บริการ ไม่ว่าในส่วนของ ประเภทบริการ ชนิดบริการ จำนวนชั่วโมงบริการ สถานที่รับบริการ หรือ คุณลักษณะของสินค้า-บริการ และความสามารถในการให้บริการ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว และหากพบว่าสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้า-บริการได้ บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิก
คำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินให้บริษัทเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านตามนโยบายคืนเงินของบริษัทโดยเร็ว

การดำเนินการเกี่ยวกับรายการคำสั่งซื้อสินค้า-บริการออนไลน์

เมื่อท่านได้ทำรายการคำสั่งซื้อสินค้า-บริการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้นสัญญาซื้อขายจะยังไม่เป็นผล จนกว่าบริษัทจะได้ทำการยืนยัน หรือตอบรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วเท่านั้น หากเกิดกรณีสินค้า-บริการหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า-บริการ ณ ขณะดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอสินค้า-บริการตัวอื่นที่มีประเภทบริการใกล้เคียงกันและมูลค่าใกล้เคียงกันกับสินค้า-บริการที่ท่านได้ทำรายการสั่งซื้อไว้ ซึ่งท่านอาจพิจารณารับการเสนอสินค้านั้นจากทางบริษัทหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์เก็บรักษาคำสั่งซื้อของท่านไว้จนกว่า
สินค้า-บริการที่ท่านสั่งซื้อจะมีอยู่ในคลังสินค้า-บริการของบริษัท ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะเร่งแจ้งการมีอยู่ของสินค้า-บริการทันที ในกรณีที่ท่านไม่ตอบรับหรือปฏิเสธการรับการเสนอสินค้าของบริษัท ภายใน 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอสินค้า-บริการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นต่อไป

การดำเนินการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้า-บริการออนไลน์

บริษัทอาจยกเลิกรายการคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าไม่มีสินค้า-บริการชนิดดังกล่าว หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่ส่งผลให้บริษัทจะไม่สามารถตอบรับรายการคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยบริษัทยินดีจะแจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ท่านทราบ
ในกรณีที่ท่านมีการชำระเงินแล้วบริษัทจะทำการคืนเงินตามนโยบายการคืนเงินของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้า-บริการ บริษัทจะใช้ความสามารถในการจัดหาสินค้า-บริการชนิดใกล้เคียงกัน มูลค่าใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการทดแทนให้ท่านต่อไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อของท่านได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า
การซื้อขายนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หากรายการคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนการยกเลิกนั้นๆ ผ่านอีเมลหรือมีฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของทางบริษัทติดต่อแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ อ้างอิงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้
ณ ขณะสมัครสมาชิก และให้ถือเป็นการแจ้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

วิธีการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้า-บริการ

ในกรณีที่ท่านยังไม่ทำการชำระค่าสินค้า-บริการ ท่านสามารถทำการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท หรือส่งอีเมลถึงบริษัท เพื่อแจ้งความประสงค์ยกเลิกรายการสั่งซื้อ โดยบริษัทจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า-บริการดังกล่าวทันที

ในกรณีที่ท่านได้ดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระแบบ QR Code
(Bill-Payment) ให้ท่านดำเนินการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้า-บริการให้ท่าน หากสินค้า-บริการของท่านที่ได้ทำรายการไว้ยังคงมิได้ดำเนินการใดๆ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกการจัดส่งสินค้า-บริการนั้นๆและทำการคืนเงินให้แก่ท่าน ตามนโยบายการคืนเงินของบริษัท ภายใน 15 วันทำการ

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการโทรแจ้งขอยกเลิกคำสั่งซื้อ แต่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อหลังจากที่สินค้า-บริการได้ดำเนินการหรือจัดส่งถึงท่าน ในกรณีนี้บริษัทขอพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อตามความเหมาะสม หากบริษัทพิจารณาเห็นชอบว่า สามารถยอมรับการยกเลิกได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านดำเนินการขั้นต่อไปสำหรับการรับคืนสินค้า-บริการ ของบริษัท โดยทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้า-บริการให้ท่าน ตามนโยบายการคืนเงินของบริษัท ภายใน 15 วันทำการ

การชำระเงิน

การชำระเงิน ณ​ ปัจจุบันทางบริษัทได้กำหนดไว้ 2 ช่องทางหลัก ดังนี้

การชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต ท่านจะได้คำขอให้ท่านกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของท่าน อ้างอิงรายการธุรกรรมและยอดคำสั่งซื้อสุทธิสำหรับการชำระค่าสินค้า-บริการ และข้อมูลของท่านจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบริษัทบัตรเครดิต เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่าน โดยการชำระเงินของท่านผ่านเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน ให้ถือเป็นการตกลงผูกพันการทำธุรกรรมของท่านตามเงื่อนไข และข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิต และข้อตกลงเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ

การชำระเงินผ่านทาง QR Code (Bill-Payment) ท่านจะได้รับไฟล์ภาพ QR Code อ้างอิงรายการธุรกรรมและยอดคำสั่งซื้อสุทธิสำหรับการชำระค่าสินค้า-บริการ ผ่านทาง Internet Mobile Banking โดยการชำระเงินของท่านจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บไซต์-แอปพลิเคชันภายนอกของบริษัท ที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่าน โดยการชำระเงินของท่านผ่านเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน ให้ถือเป็นการตกลงผูกพันการทำธุรกรรมท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน และข้อตกลงเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ

การชำระเงินทั้ง 2 ประเภทนั้นจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทที่ดำเนินการรับชำระเงินซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกสัญญา ตลอดจนสถาบันการเงิน และบริษัทจะไม่รับผิดใดๆ หากบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา ตลอดจนสถาบันการเงินปฏิเสธการยอมรับการชำระเงิน หรือความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต หรือธุรกรรมทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการชำระเงินใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งสาเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นๆ กล่าวคือคำสั่งซื้อทั้งหมดที่บริษัทได้รับผ่านช่องทางเว็บไซต์-แอปพลิเคชันจะขึ้นอยู่กับการตอบสนองรับคำสั่งซื้อของบริษัท บริษัทอาจยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านตามดุลยพินิจของบริษัท

 

 

นโยบายการคืนหรือยกเลิกสินค้า-บริการและการคืนเงิน

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนหรือยกเลิก สินค้า-บริการล่วงหน้าก่อนวันรับบริการไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยท่านสามารถทำหนังสือแจ้งเจตนายกเลิกสัญญามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล โดยหลังจากบริษัทได้รับอีเมลหรือหนังสือแจ้งเจตนาของท่านแล้ว ท่านจะได้รับเงินที่ชำระคืนเต็มจำนวนภายใน 15 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาการคืนเงินของผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่าน

การจัดส่งสินค้า-บริการ

บริษัทมีนโยบายในการให้บริการตลอดจนจัดส่งสินค้า-บริการตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนโยบายดังกล่าวทางลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดวันรับบริการหรือวันรับสินค้าซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถในการส่งมอบสินค้า-บริการให้ได้ภายในระยะเวลาที่ท่านกำหนด และหากมีเหตุกาณ์อันส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามวันและเวลาดังกล่าวทางบริษัทจะนำเสนอสินค้า-บริการที่มูลค่าใกล้เคียงกัน คุณภาพใกล้เคียงกันเพื่อให้ท่านยังคงได้รับสินค้า-บริการที่ตรงตามความประสงค์มากที่สุด แต่หากสินค้า-บริการดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทางบริษัทยินดีทำการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อของท่านและคืนเงินตามนโยบายการคืนเงินของบริษัท

กฎข้อบังคับ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์-แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ นิติบุคคลใดๆ
แอบอ้างในชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้า-ชื่อบริการ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อแอปพลิเคชัน ชื่อของ BeHELP Official ในช่องทาง Social Media ต่างๆ ของทางบริษัทถึงแม้ว่าบริษัทจะได้ทราบถึงการกระทำดังกล่าวแล้วก็ตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือบังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ อันปราศจากข้อจำกัดต่อคำถามอื่นใดในเรื่องความมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการยกเลิก จะถูกอ้างถึงและได้รับการพิจารณาโดยเขตอำนาจศาลภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ

ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้า-บริการ ของทางบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน โดยท่านยินยอมและตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงของท่าน ทั้งข้อมูลส่วนตัวขั้นพื้นฐาน สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อ ประสานงาน ซื้อขาย และส่งมอบสินค้า-บริการที่มีคุณภาพและตรงตามความประสงค์ของลูกค้า อีกทั้งในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ท่านยินยอมและตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นทันที ผ่านเจ้าหน้าที่ หรือทำได้เองผ่านช่องทางเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน หรือหากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการเป็นการลงทะเบียน(สมาชิก) กับทางบริษัท ให้ท่านแจ้งขอยกเลิกผ่านเจ้าหน้าที่ โดยการให้การยกเลิกนั้นจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ตอบสนองคำขอยกเลิกของท่าน โดยบริษัทจะใช้ช่องทางอีเมลสำหรับการสื่อสารในกรณีนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการยกเลิกการลงทะเบียนและ/หรือคำสั่งซื้อและ/หรือการรับบริการของท่านได้ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงสาเหตุให้ท่านทราบ และการยกเลิกการลงทะเบียนของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า-บริการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน หรือมีคำถามและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ ตลอดจนข้อร้องเรียน คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะต่อบริษัท ท่านสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางของบริษัท อันประกอบด้วย อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ไลน์ออฟฟิเชียล เฟสบุ๊คเพจออฟฟิเชียล หรือที่อยู่ดังนี้

บริษัท เทรชเชอร์อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ห้อง 25/B ชั้น 25 ที่อยู่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900